Karina kogan

Karina Kogan

EVP, Digital

Participant Media

Karina Kogan's Twitter page
i